Công cụ dụng cụ tiếng anh là gì

  -  

Kế tân oán – Kiểm toán thù là 1 trong Một trong những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng cao nhất hiện nay, mặc dù thử dùng tuyển dụng ngành này của các đơn vị, tập đoàn lớn bự cũng khá nghiêm ngặt cùng tiếng anh siêng ngành kế toán kiểm toán là một trong Một trong những năng lực đề xuất mà chúng ta ứng viên bắt buộc nắm vững nếu như muốn làm việc và thăng tiến trong môi trường xung quanh hội nhập thế giới.


*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, viviancosmetics.vn đang tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán theo bảng chữ cái, hy vọng sẽ giúp các bạn học tập tự vựng chuyên ngành một giải pháp có khối hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: túi tiền phải trả Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người buôn bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: tạo ra cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền mặt trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền vẫn chuyển Check & take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: Chi tiêu sản xuất cơ bản dsinh hoạt dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ động cùng đầu tư nđính hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu hóng kết chuyển Deferred revenue: Người cài đặt trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm đưa ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: túi tiền phi lý Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài thiết yếu Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chủ yếu Intangible fixed asphối costs: Nguim giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình Instruments & tools: Công thế, mức sử dụng vào kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội cỗ Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển Itemize /’aitemaiz/: mnghỉ ngơi đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính Leased fixed asphối costs: Nguim giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chủ yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ yêu cầu trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết quỹ, ký cược lâu dài Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán thù lâu năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định cùng đầu tư chi tiêu lâu năm Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự chuyển động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu giữ động không giống Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: Các khoản đề xuất thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn chủ ssinh hoạt hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: giá cả trả trước Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đã đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản đề xuất thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của người tiêu dùng Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá cả bán hàng Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt chờ xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes & other payables lớn the State budget: Thuế với những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho người cung cấp Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán thông dụng độc nhất, tiếp tục được thực hiện trong quá trình. Nếu bạn có nhu cầu được huấn luyện và đào tạo một bí quyết chuyên nghiệp về những kiến thức giờ đồng hồ anh ship hàng cho các bước, hãy đăng ký theo link sau nhằm dấn tư vấn quãng thời gian học giờ đồng hồ anh dành riêng cho những người đi làm việc nhé: viviancosmetics.vn/dang-ky-hoc/