Gen Alen Là Gì

  -  

Các Chìa khóa Sự khác biệt giữa alen và kiểu gen là thế alen là một trong những dạng biến thể của gen nằm ở cùng một vị trí di truyền của nhiễm sắc thể trong khi kiểu gen là cấu trúc di truyền của một tính trạng cụ thể.

Di truyền học là nghiên cứu về gen và kiểu di truyền ở sinh vật. Nhiễm sắc thể là cấu trúc chứa thông tin di truyền của một sinh vật. Do đó, ở sinh vật nhân chuẩn, có một số lượng nhiễm sắc thể cụ thể có trong bộ gen. Mỗi nhiễm sắc thể có hàng ngàn gen là các vùng cụ thể của nhiễm sắc thể. Trên thực tế, gen là đơn vị cấu trúc trong di truyền lưu trữ thông tin di truyền để tạo ra protein. Mỗi gen có hai bản sao giảm dần từ mỗi cha mẹ.

Bạn đang xem: Gen alen là gì

Tương tự, alen là một biến thể của gen hoặc dạng gen. Hơn nữa, mỗi gen có hai dạng alen xác định đặc tính được mã hóa bởi gen. Do đó, kiểu gen là cấu trúc di truyền của một sinh vật được xác định bởi sự phân bố các alen trong các gen khác nhau.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. một alen là gì3. Kiểu gen là gì4. Điểm tương đồng giữa alen và kiểu gen5. So sánh cạnh nhau - Allele vs Kiểu gen ở dạng bảng6. Tóm tắt

Một alen là gì?

Một alen là một dạng biến thể của gen. Mỗi loại có hai dạng gen được thừa hưởng từ cha và mẹ của nó. Sự phân bố alen khác nhau từ sinh vật đến sinh vật mặc dù nó nằm trong cùng một gen trên một nhiễm sắc thể. Một số sinh vật thừa hưởng cùng một alen của gen từ cả bố và mẹ, trong khi một số sinh vật thừa hưởng hai dạng alen khác nhau. Tương tự như vậy, mỗi gen có alen riêng. Những alen này xác định đặc tính của gen. Do đó, mỗi đặc tính như màu tóc, màu da, quá trình sinh lý, v.v., là kết quả của sự phân bố allelic trong một sinh vật.

*

Hình 01: alen

Các alen có thể là trội hoặc lặn. Khi có các alen trội, chúng biểu hiện kiểu hình trội che dấu kiểu hình alen lặn. Ngoài ra, tùy thuộc vào sự hiện diện của các alen trội và lặn, các gen được phân loại tiếp theo là đồng hợp tử và dị hợp tử. Tình trạng đồng hợp tử xảy ra khi có hai alen tương tự có trong hai nhiễm sắc thể; hoặc hai alen trội ortwo lặn alen lặn. Ngược lại, tình trạng dị hợp tử là khi, các dạng thay thế của hai alen có mặt trong một gen cụ thể, trong đó một alen trội và gen còn lại là gen lặn..

Xem thêm: Top 5 Ổ Cứng Di Dộng Tốt Nhất 2018, Top 6 Ổ Cứng Di Động

Kiểu gen là gì?

Kiểu gen là cấu trúc di truyền của một sinh vật. Nó đề cập đến bộ gen hoàn chỉnh trong một sinh vật. Do đó, kiểu gen của một sinh vật thay đổi dựa trên sự phân bố allel của một sinh vật riêng lẻ. Do đó, sản phẩm của mỗi cặp alen trong một gen đại diện cho kiểu gen của gen cụ thể đó. Do đó, trong một locus của nhiễm sắc thể, có thể quan sát thấy ba loại kiểu gen. Điều này dựa trên các alen của gen đặc biệt.

*

Hình 02: Kiểu gen

Ba loại kiểu gen là;

Đồng hợp tử trội, trong đó cả hai alen đều có cùng dạng và chiếm ưu thế (AA). Sự lặn đồng hợp tử, trong đó cả hai alen đều có cùng dạng và là trạng thái lặn (aa). Dị hợp tử, cả hai alen đều có dạng khác nhau (Aa).

Sự biểu hiện của kiểu gen được gọi là kiểu hình. Do đó, các ký tự quan sát được là kiểu hình của các kiểu gen tương ứng được xác định bởi phân bố alen.

Điểm giống nhau giữa alen và kiểu gen?

Alen và kiểu gen là những định nghĩa quan trọng trong Di truyền học. Cả hai lần đầu tiên được giới thiệu bởi thí nghiệm của Mendel. Hơn nữa, hai khái niệm này phụ thuộc vào nhau Ngoài ra, cả hai đều liên quan đến DNA và nhiễm sắc thể.

Sự khác biệt giữa alen và kiểu gen là gì?

Allele là một trong một số dạng thay thế của cùng một gen chịu trách nhiệm xác định các đặc điểm tương phản. Mặt khác, kiểu gen là thành phần di truyền tổng thể của một sinh vật dẫn đến sự xuất hiện bên ngoài của một đặc điểm cụ thể. Do đó, đây là sự khác biệt chính giữa alen và kiểu gen. Ngoài ra, alen có thể là alen trội hoặc alen lặn trong khi kiểu gen có thể là trội trội đồng hợp tử, lặn đồng hợp tử hoặc dị hợp tử. Do đó, nó cũng là một sự khác biệt giữa alen và kiểu gen.

Xem thêm: Bình Luận Về Trò Chơi Game, Trò Chơi Thành Phố Thời Trang 5 Hay Nhất

*

Tóm tắt - Allele vs Kiểu gen

Alen và kiểu gen là hai khái niệm quan trọng trong Di truyền học. Allele là một dạng biến thể của gen. Gene có hai alen di truyền từ mỗi bố mẹ. Các alen nằm trong cùng một vị trí di truyền của nhiễm sắc thể. Mặt khác, kiểu gen là thành phần di truyền của một tính trạng cụ thể hoặc một sinh vật. Kiểu gen thay đổi theo sự phân bố của các alen trong gen. Điều này tóm tắt sự khác biệt giữa alen và kiểu gen.

Tài liệu tham khảo:

1. Allele. Tin tức thiên nhiên, nhóm xuất bản tự nhiên. Có sẵn ở đây 2. Kiểu gen. Tin tức thiên nhiên, nhóm xuất bản tự nhiên. Có sẵn ở đây

Hình ảnh lịch sự:

1. Voi Gene Loci và Allelen của Keith Chan - Công viviancosmetics.vnệc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia 2. Đơn giản SimpleGenotypePhenotypeMap Bố trí bởi Alphillips6 - Công viviancosmetics.vnệc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia