LEMP LÀ GÌ

  -  
Main navigation  Công Nghệ WordPress Drupal Server Kinc Doanh Digital Marketing Chủ Đề Khác Tiếng Anh Thỏng Viện Share


Bạn đang xem: Lemp là gì

*

LEMP stachồng là gì ?

LEMP là tên gọi viết tắt của 4 kí tự đầu vào cỗ setup gồm những: Linux, NGINX, MariaDB, PHP. (chữ NGINX phát âm là “Engine X” đề nghị chữ E được đem tự đây.)

LEMP là một trong áp dụng HTTPhường proxy tuơng từ bỏ như là LAMP nhưng lại không có được nức tiếng nlỗi Apađậy, mặc dù vậy, nó bao gồm ưu điểm là có thể chấp nhận được xử lý tốc độ mua cao hơn nữa đối với những HTTPhường request.

Staông chồng Lemp gồm

 + Linux: là lớp thứ nhất trong stack. Hệ điều hành và quản lý này là cửa hàng căn cơ cho các lớp phần mềm không giống.

NGINX: vào vai trò một HTTP hệ thống dùng để giải pháp xử lý những yên cầu gửi trao lắp thêm chủ

MariaDB: là một các đại lý tài liệu để lưu trữ hầu hết thông báo trên website

+ PHP: đang cách xử trí những nhiệm vụ cần thiết hoặc liên kết với cơ sở dữ liệu để mang đọc tin cần thiết kế tiếp trả về đến thứ khách hàng (Client)

Hướng Dẫn Cài đặt LEMP bên trên CentOS 7

Bước 1: Cập nhập phiên bản mới nhất của CenOS7 

yum update -y &và yum install nano -y

Cách 2: Cài đặt Repo cần thiết đến CenOS7

2.1. CentOS 7 EPEL repository

yum install epel-release2.2. CentOS 7 Remi repository

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpmét vuông.3. CentOS 7 Nginx repository

rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Cách 3: Cài đặt NGINX

yum install -y nginx

Cách 4:  Cài đặt PHPhường cùng Module

Cài đặt với Enable PHP.. 7.3 

yum-config-manager --enable remi-php73yum install -y php php-fpm php-commonCài đặt các module đề nghị thiết:

+ APCu (php-pecl-apc) – APCu userl& caching

+ CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP

+ PEAR (php-pear) – PHP.. Extension và Application Repository framework

+ PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications

+ MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP.

Xem thêm: Chi Tiết Bản Cập Nhật 6.23, So Sánh Chi Tiết Bản Cập Nhật 6


Xem thêm: Làm Sao Tắt Loa Ngoài Khi Cắm Headphone, Xử Lý Lỗi Laptop Cắm Tai Nghe Vẫn Nghe Loa Ngoài


applications that use MySquốc lộ databases

+ Memcabịt (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon

+ XML (php-xml) – A module for PHPhường applications which use XML

+ MBString (php-mbstring) – A module for PHP.. applications which need multi-byte string handling

Ta sử dụng lệnh : 

yum install -y php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pvì chưng php-mysqlnd php-pecl-memcabịt php-pecl-memcached php-mbstring

Cách 5: Cài đặt MariaDB 

5.1. Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb mariadb-server5.2. Bật khi khởi động MariaDB 

// lệnh nhảy MariaDBsystemctl start mariadb.service//Lệnh tự động bật Khi khởi độngsystemctl enable mariadb.service5.3. Cài đặt thuở đầu cùng thông số kỹ thuật mật khẩu mang đến user root MariaDB

mysql_secure_installationThực hiện nay những thắc mắc tiếp sau khi chạy lệnh :

Enter current password for root (enter for none): EnterSet root password? yNew password:Re-enter new password:Password updated successfully!Remove anonymous users? yDisallow root login remotely? yRemove kiểm tra database và access khổng lồ it? yReload privilege tables now? yThanks for using MariaDB!Crúc ý: Lưu lại mật khẩu

Cách 6: Cấu hình NGINX

6.1. Mnghỉ ngơi tệp tin config của NGINX nhằm sửa đổi cấu hình:

nano /etc/nginx/nginx.confChỉnh worker_processes bằng cùng với số CPU bên trên VPS của bạn

6.2. Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.confSửa lại câu chữ file như sau

############hệ thống listen 80 default_server; server_name example.com; location / root /var/www/html; index index.php index.html index.htm; try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args; error_page 404 /404.html; location = /404.html root /usr/share/nginx/html; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html root /usr/share/nginx/html; # pass the PHP scripts lớn FastCGI VPS listening on 127.0.0.1:9000 # location ~ .php$ root /var/www/html; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; ############Lưu lại với restart hình thức dịch vụ nhằm áp dụng thông số kỹ thuật new bởi lệnh 

systemctl stop nginx.servicesystemctl start nginx.service

Bước 7: Cấu hình PHP-FPM

7.1. Chỉnh sửa user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.confuser = nginxgroup = nginx7.2. Restart hình thức dịch vụ php-fpm

systemctl stop php-fpm.servicesystemctl start php-fpm.service

Cách 8: Cấu Hình firewalld

Mặc định bên trên CentOS 7 các dịch vụ tường lửa được nhảy và chỉ còn mở một cổng độc nhất là SSH. Để msinh hoạt cổng truy cập web (http,https) ta làm nhỏng sau:

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=443/tcpfirewall-cmd –reload

Bước 9: Kiểm tra

Chạy một tệp tin info.php nhằm đánh giá có Web Server tất cả hoạt động giỏi không