Mysql_fetch_assoc là gì

  -  

Đây là một câu hỏi đơn giản cho người dùng PHP. Lý do tôi không thể có được sự khác biệt chính xác giữa mysql_fetch_array() và mysql_fetch_row() trong PHP là vì tôi đã làm việc nhiều với Java.Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trước khi tôi đăng câu hỏi này lên đây, tôi đã nhận được một số câu trả lời từ Google nhưng tôi thấy chúng hơi khó hiểu. Một số liên kết tôi tìm thấy trên internet như sau.Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi không thể có được ý tưởng chính xác từ các câu trả lời ở trên. Vì vậy, thực sự sự khác biệt chính xác giữa chúng là gì?

phpmysql 13 1 thg 12, 2011Liontài liệ khá rõ ràng về điều này, bạn đã xem nó chưa?

mysql_fetch_row () tìm nạp một hàng dữ liệu từ kết quả được liên kết với mã định danh kết quả được chỉ định. Hàng được trả về dưới dạng một mảng. Mỗi cột kết quả được lưu trữ trong một mảng bù, bắt đầu từ offset 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )

Hãy để chúng tôi tạo một bảng ăn tbv Ví dụ rõ ràng với ba trường

Bảng: tb

Chèn một hàng mới vào bảng với các giá trị 1 cho id, tobby cho tên người dùng và tobby78 $ 2 cho mật khẩu
Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

*Xem thêm: Trào Lưu Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Phiên Bản Hình Tròn Là Gì, Cá Lớn Nuốt Cá Bé Hình Tròn

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một đối tượng

id;echo $row->username;echo $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số và nó cũng tìm nạp theo cả mảng kết hợp và mảng số.

/* here both associative array and numeric array will work. */echo $row;echo $row;echo $row;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

Hàm { 

con.php  
Xem thêm: Game Cửa Hàng Quần Áo 8 - Game Cua Hang Quan Ao Cua Elsa

*

index.php

Làm thế nào mỗi giá trị sẽ nhìn vào việc bán mảng trong trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass) public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần còn lại Gaurang đã cung cấp cách sử dụng mã cho các hoạt động khác của bạn.