SAU MAKE LÀ GÌ

  -  

Make là rượu cồn từ thịnh hành được sử dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, đa số chúng ta lại chạm chán nhầm lẫn lúc dùng kết cấu ngữ pháp này, vậy đề nghị Vietop sẽ gửi các bạn bài học ngày lúc này về cấu trúc Make nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng nhất.

Bạn đang xem: Sau make là gì


*
*
*

make offChạy trốn
make up forbù đắp
make up with sblàm hòa cùng với ai
make uptrang điểm
make outhiểu ra
make fordi gửi về hướng
make sth out to lớn bekhẳng định
make overgiao lại đồ vật gi cho ai
make intobiến đổi thành cái gì
Make a decision = ảo diệu one’s mindquyết định
Make an impression on sbgây tuyệt hảo với ai
Make a livingkiếm sống
Make a beddọn dẹp giường
Make a fuss over sthlàm rối, có tác dụng ầm lên
Make friend with sbkết các bạn với ai đó
Make the most/ the best of sthtận dụng triệt để
make progresstiến bộ
make a contribution togóp phần
make a habit of sthTạo thói quen làm gì
make moneykiếm tiền
make an effortnỗ lực
make way for sb/sthDọn đường cho ai, chiếc gì

Bài tập vận dụng

Bài 1: tìm lỗi sai giữa những câu sau đây và sửa lại mang lại đúng

1. My father make a cake for my birthday party.

2. Doesn’t make me cry.

3. He tried in vain lớn make them lớn listen.

4. Chatting makes possible for us lớn keep in cảm biến with each other.

5. His lie make me upset.

6. He was made submit the report before 9 am.

7. The lie makes it possible for a marriage broker.

8. The storm will makes us here until tomorrow morning.

9. The teacher makes students khổng lồ complete the homework before the lesson starts.

10. My wedding ring is made off gold.

Bài 2: Điền từ phù hợp vào địa điểm trống:

make of make a bed make friend with make up formake an effort make out make an impression on make offmake progress make a living make a decision

1. Butter is …… milk.

Xem thêm: New Utaite Là Gì - Giới Thiệu Về Một Số Utaite Nổi Bật

2. We must ………….whether to lớn close or not.

3. The kids must …………. As soon as they get up.

4. More & more people …………….. By trading.

5. The teacher praised me because I recently …………on the test.

6. I’ve …………John since we were neighbors.

7. The burglars…………… before the police arrived.

8. No amount of money can……………. The death of a child.

9. He…………….the girls at the tennis club because of his humor.

10. The guidelines require that companies ………………engender a culture of ethical compliance.

11. Nobody can ………….why you have been attacked.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Maiden Là Gì ? Maiden Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Đáp án

Bài 1:

1. Make → makes

2. Doesn’t → Don’t

3. To listen → listen

4. Makes possible → makes it possible

5. Make → makes

6. Submit → khổng lồ submit

7. Makes it possible → makes possible

8. Makes → make

9. To lớn complete → complete

10. Off → of/from

Bài 2:

1. Made of

2. Make a decision

3. Make a bed

4. Make a living

5. Make progress

6. Made friend with

7. Make off

8. 3d for

9. Makes an impression on

10. Make an effort

11. Make out

Vậy là bài học ngày bây giờ đã kết thúc, IELTS Vietop cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay. Một lượt nữa, công ty chúng tôi hy vọng đang được sát cánh đồng hành cùng chúng ta trong những bài học tiếp theo. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.