Stress Pattern Là Gì

  -  

Để gọi được trọng âm của một từ, trước hết tín đồ học cần hiểu thừa thế nào là âm tiết. Từng từ hồ hết được cấu tạo từ các âm tiết. Âm tiết là một trong những đơn vị vạc âm, gồm gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...)và những phụ âm (p, k, t, m, n...) phủ quanh hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn thế ba âm tiết.Bạn sẽ xem: găng pattern là gì

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngôn từ đa âm tiết, đầy đủ từ bao gồm hai âm ngày tiết trở lên luôn luôn có một âm huyết phát âm khác biệt hẳn so với số đông âm tiết sót lại về độ dài, độ bự và độ cao. Âm tiết nào được phạt âm khổng lồ hơn, giọng cao hơn và kéo dài ra hơn các âm khác trọng và một từ thì ta nói âm tiết đó đươc dìm trọng âm. Tốt nói bí quyết khác, trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết đó.Bạn vẫn xem: găng tay pattern là gì

Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bởi dấu (‘) sinh hoạt phía trước, trên âm máu đó.Bạn đã xem: găng tay pattern là gì

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ gồm hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào âm ngày tiết thứ cha /nir/ và trọng âm phụ lâm vào cảnh âm tiết trước tiên /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chính lâm vào tình thế âm máu thứ cha /ˈniːz/ với trọng âm phụ rơi vào tình thế âm tiết thứ nhất /dʒæ/


*

* Trọng âm từ vào vai trò đặc trưng trong việc phân biệt được từ này với từ không giống khi chúng ta nghe với nói tiếng Anh. Người phiên bản ngữ phạt âm bất kể từ nào đều phải có trọng âm rất tự nhiên và thoải mái đến mức họ đắn đo là họ có sử dụng trọng âm.Vì vậy, để trọng âm sai âm tiết hay không sử dụng trọng âm sẽ khiến cho người phiên bản xứ khó rất có thể hiểu được là bạn học giờ Anh ao ước nói gì và họ cũng chạm chán không ít khó khăn trong bài toán nghe đọc người bản xứ. Chẳng hạn: từ desert tất cả hai cách nhấn trọng âm: trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất/ˈdezərt/ thì chính là danh từ, tức là sa mạc, nhưng lại trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật hai /dɪˈzɜrt/ thì đó là động từ, tức là bỏ rơi, đào ngũ. Trong giờ đồng hồ Anh, có một trong những từ được viết kiểu như nhau nhưng lại trọng âm ở vị trí không giống nhau tùy theo từ bỏ loại. Như vậy phát âm đúng trọng âm của một từ là yếu ớt tố thứ nhất giúp sv nghe hiểu cùng nói được như người bản ngữ.Bạn đang xem: bao tay pattern là gì

1.2. Những quy tắc khắc ghi trọng âm từ

1.2.1. Từ gồm hai âm tiết

a. Trọng âm lâm vào âm tiết máy nhất

- Đối với phần lớn các danh từ cùng tính từ gồm hai âm huyết trong giờ đồng hồ Anh thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ nhất.

Bạn đang xem: Stress pattern là gì

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/...

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ ...

-Các hễ từ cất nguyên âm ngắn sống âm tiết đồ vật hai và xong xuôi bằng một (hoặc không ) phụ âm, thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất.

Ví dụ : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ ...

-Ngoài ra, các động trường đoản cú tận cùng là ow, thì trọng âm rơi vào âm tiết vật dụng nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/...

b. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai

- phần nhiều các hễ từ, giới từ gồm hai âm huyết thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/...

Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/...

-Các danh từ tốt tính từ đựng nguyên âm dài, nguyên âm đôi ở âm tiết lắp thêm hai hoặc xong xuôi nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh chính âm huyết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ ...

-Những từ gồm hai âm tiết nhưng mà âm tiết thứ nhất là một tiền tố thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết thiết bị hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/

1.2.2. Từ có cha âm tiết và nhiều hơn thế ba âm tiết

a. Trọng âm rơi vào âm tiết lắp thêm nhất

Đối với danh từ có bố âm tiết: nếu âm tiết máy hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/...

b. Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết lắp thêm hai

- Nếu các động từ tất cả âm tiết sau cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm hai .

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các từ chứa hậu tố

- các từ tận thuộc là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm hai tính từ lúc cuối lên.

Xem thêm: Tranh Vẽ Phong Cảnh Đơn Giản Bằng Bút Chì, Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Bút Chì Siêu Đẹp

Ví dụ : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/...

- những từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, - al/ ar, - uous, -ual thì trọng âm lâm vào âm tiết thứ bố tính từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /...

- các từ đựng hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính các hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/...

- những phụ tố ko làm tác động đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /...

1.2.4. Tự ghép

- Danh từ bỏ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết trang bị nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ ...

- Tính tự ghép : trọng âm lâm vào tình thế âm tiết đồ vật hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

- Động tự ghép: trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm trong câu giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, không chỉ còn mang trọng âm, cơ mà câu cũng đều có trọng âm. Những từ được dìm trọng âm thì hay phát âm to ra thêm và chậm trễ hơn phần đông từ còn lại. Trọng âm câu hết sức quan trọng,vì lúc nói, từ mà fan nói thừa nhận trọng âm tương tự như cách mà họ đánh trọng âm vào và một từ có thể làm chuyển đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Ngoại trừ ra, trọng âm câu còn tạo thành giai điệu, giỏi tiếng nhạc cho ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, tạo nên sự đổi khác trong tốc độ tiếp xúc tiếng Anh. Biện pháp nhịp thân từ được tấn công trọng âm là như nhau.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ chưa hẳn ai khác vẫn ở trong lớp học)

I’m in the classroom (Tôi vẫn ở vào lớp học chứ không hẳn ở ở đâu khác)

Trong một câu, đa số các trường đoản cú được chia thành hai loại, đó là từ trực thuộc về mặt ngôn từ (content words) với từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Bọn họ thường nhận trọng âm vào những từ ở trong về mặt nội dung, chính vì đây là rất nhiều từ quan trọng và sở hữu nghĩa của câu.

Những từ thuộc về mặt kết cấu là đều từ phụ trợ cấu tạo ngữ pháp cho câu, tạo cho câu đúng về mặt kết cấu hoặc ngữ pháp. Chúng thường ít quan trọng đặc biệt hơn với không được dấn trọng âm lúc nói.

Nếu trong một câu, các từ thuộc về mặt kết cấu bị lược vứt đi, chỉ còn những từ trực thuộc về mặt văn bản thì fan nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. Ngược lại nếu bỏ đi content words thì tín đồ nghe tất yêu hiểu được ý nghĩa của câu.

Ví dụ: We want to go lớn work.

I am talking lớn my friends.

Xem thêm: Neocortex Là Gì - Neocortex: Chức Năng, Cấu Trúc Và Bệnh Lý

What did he say khổng lồ you in the garden?

2.1. Từ thuộc về phương diện nội dung: được dìm trọng âm

Những từ với nghĩa

Ví dụ

Động trường đoản cú chính

sell, give, employ, talking, listening

Danh từ

car, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ rượu cồn từ (dạng tủ định)

don’t, can’t, aren’t

Đại tự chỉ định

this, that, those, these

Từ để hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ nằm trong về khía cạnh cấu trúc: ko được nhận trọng âm

Những từ đúng về phương diện cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

and, but, because

Trợ hễ từ

can, should, must

Động từ ‘tobe’

am, is, was

 

3. Bài xích tập đánh lốt trọng âm trong giờ Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different bức xúc pattern from the others.