Tiếp Thu Tiếng Anh Là Gì

  -  
2 Tại sao cao trọng? Ngày nay, người ta có thể tiếp thu kiến thức hầu như bằng mọi cách và về mọi phương diện.

Bạn đang xem: Tiếp thu tiếng anh là gì


2 Why Superior: Education is offered today by almost every means possible and on every subject imaginable.
PISA đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng cần thiết trong xã hội hiện đại của các học sinh 15 tuổi.
PISA assesses the extent to which 15-year-old students have acquired key knowledge and skills that are essential for full participation in modern societies.
Tuy nhiên, ông Zamora sống trong giai đoạn khó khăn và ở một nơi nguy hiểm cho phong trào đẩy mạnh việc tiếp thu kiến thức về Kinh Thánh.
Nevertheless, Zamora lived at a difficult time and in a dangerous place for the promotion of Bible scholarship.
Trong thế kỷ XVII, nhà toán học René Descartes xác định một phương thức tiếp thu kiến thức khoa học, trong khi Blaise Pascal nổi tiếng với công trình về xác suất và cơ học chất lưu.
In the 17th century, mathematician René Descartes defined a method for the acquisition of scientific knowledge, while Blaise Pascal became famous for his work on probability and fluid mechanics.
Trong một vấn đề quyết định, các nhà phân tích có thể muốn xác định các trình điều khiển chi phí cũng như số lượng khác mà chúng ta cần phải tiếp thu kiến thức tốt hơn để ra một quyết định.
In a decision problem, the analyst may want to identify cost drivers as well as other quantities for which we need to acquire better knowledge in order to make an informed decision.
Trong một cuộc khảo sát gần đây được báo cáo (trên chương trình truyền hình Dogs 101) trên 91 con chó giống nhỏ (chiều cao 16 inch và dưới 22 lbs), Chó sục đã được xếp hạng trong top 20 trong việc tiếp thu kiến thức được học nhanh nhất.
In a recent survey reported (on Dogs 101) of 91 small breed dogs (16 inches and under 22 lbs) the Silky Terrier was ranked in the top 20 in learning the quickest.
Cô vẫn đi bộ 2 tiếng đến trường và cố gắng tiếp thu những kiến thức nhỏ nhặt mà cô nghe được từ khe cửa.
She still made the two- hour trek to the schoolhouse and tried to catch every little bit of information that seeped out of the doors.
Cô vẫn đi bộ 2 tiếng đến trường và cố gắng tiếp thu những kiến thức nhỏ nhặt mà cô nghe được từ khe cửa.
She still made the two-hour trek to the schoolhouse and tried to catch every little bit of information that seeped out of the doors.
Điểm chính của câu chuyện là Lý trí của con người, không cần sự hỗ trợ của xã hội và các Luật lệ của nó hay tôn giáo, có thể tiếp thu kiến thức khoa học, chuẩn bị một con đường để tiếp cận với những tầng huyền bí và siêu việt của tri thức con người.
The focal point of the story is that human reason, unaided by society and its conventions or by religion, can achieve scientific knowledge, preparing the way to the mystical or highest form of human knowledge.
Đầu tiên, nó có thể có những từ ngoại nhập trong một ngôn ngữ và định nghĩa trong một ngôn ngữ khác - những bộ từ điển này giúp hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, thường được viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài, và tiếp thu kiến thức, thường là về một hệ thống pháp luật nước ngoài.

Xem thêm: Dolby Access Là Gì ? Tìm Hiểu Dolby Access Là Gì


First, they may have entry words in one language and definitions in another language – these dictionaries give help to understand legal texts, usually written in a foreign language, and to acquire knowledge, usually about a foreign legal system.
Tức là nếu bạn tiếp tục đi xuống xa hơn theo bản đồ kiến thức, chúng ta sẽ tiếp thu thêm được càng nhiều kiến thức toán cao cấp.
Các mục tiêu của Viện RCA, trong việc thúc đẩy việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng để áp dụng RCA, bao gồm: Cải thiện kiến thức và thực hành kế toán quản trị bằng cách làm rõ và nắm bắt các nguyên tắc hợp lý sẽ tăng cường việc ra quyết định của doanh nghiệp và phúc lợi công cộng thông qua việc sử dụng tài nguyên tối ưu.
The goals of the RCA Institute, in promoting the acquisition of knowledge and skills to apply RCA, include the following: Improve management accounting knowledge and practice by clarifying and embracing sound principles that will enhance enterprise decision making and the public welfare through optimum resource usage.
Tóm lại: Prakash, trong năm năm hoạt động, đã có tác động trong nhiều lĩnh vực, từ thần kinh học cơ bản, sự tiếp thu kiến thức và đa dạng của não bộ, cho đến những giả thuyết xác đáng như là bệnh tự kỷ, sự phát triển của hệ thống trực quan độc lập, giáo dục cho toàn thể sinh viên đại học và cao học, và quan trọng nhất là xóa giảm nạn mù lòa ở trẻ em.
So, to summarize: Prakash, in its five years of existence, it"s had an impact in multiple areas, ranging from basic neuroscience plasticity and learning in the brain, to clinically relevant hypotheses like in autism, the development of autonomous machine vision systems, education of the undergraduate and graduate students, and most importantly in the alleviation of childhood blindness.
Vốn từ vựng thường xuyên tăng lên theo tuổi tác, và là công cụ cơ bản và hữu dụng trong giao tiếpthu nhận kiến thức.
A vocabulary, usually developed with age, serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge.
o Trình độ giáo dục – Trẻ em sẽ hoàn thành mức độ giáo dục nào và sẽ tiếp thu được bao nhiêu kiến thức?
Bằng cách chuyển giao này, các đội sẽ có cơ hội học hỏi và như vậy sẽ tiếp thu được những kiến thức chuyên môn cũng như hiểu biết, để mỗi người thực hiện tiếp theo sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.
By moving, the team learns and so gains expertise and knowledge, so that each subsequent implementation will be a lot faster than the first one.
Dân tộc Tuatha Dé Danann — hậu duệ của Béothach con Iarbonel — đến 4 thành phố để học về phép thuật, tiếp thu đạo giáo (druidecht), kiến thức (fis), thuật tiên tri (fáitsine), và các kỹ năng phép thuật(amainsecht).
The Tuatha Dé Danann — described as the offspring of Béothach son of Iarbonel — landed here to be instructed in the magic arts, embracing druidry (druidecht), knowledge (fis), prophecy (fáitsine) and skill in magic (amainsecht).
Trong những ngày đó, tôi đã trực tiếp hiểu được câu nói cổ xưa: Học không phải chỉ là thu thập kiến thức mà là làm một điều gì đó với kiến thức của mình.”
In those days I understood firsthand the words of an old saying: Education is not so much the filling of a bucket as the lighting of a fire.
Một công ty có thể nhắm mục tiêu một công ty và đồng minh với họ để sử dụng kiến thức thu được và niềm tin được xây dựng trong liên minh để tiếp quản công ty kia.
One firm may target a firm and ally with them to use the knowledge gained and trust built in the alliance to take over the other.
Nói chung, Marianne tiếp thu được nhiều tri thức và bà cũng là một trong những người thích chia sẻ những kiến thức này với người khác, đó là lý do tại sao bà luôn có nhiều người bên cạnh.
And generally, Marianne was absorbing a lot of information, and she was also one of those persons who loved to share this information with other people, and that was the reason why she was always surrounded by many people.
Bạn càng chờ đợi để có ít nhất là kiến thức trung bình về toán thì ngôn ngữ toán càng trở nên khó tiếp thu hơn, giống như trong bất kì ngôn ngữ, nhưng nó có thể được thực hiện ở mọi lứa tuổi.

Xem thêm: Người Anh Em Thiện Lành Là Gì ? Người Anh Em Thiện Lành Là Gì


The longer you wait to become at least semi-literate the harder the language of mathematics will be to master, just as again in any verbal language, but it can be done at any age.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M